Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Υπηρεσίες
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ως Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Είναι η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη χρήση των ορυκτών καυσίμων.
 
Οι ΑΠΕ πρακτικά είναι ανεξάντλητες, η χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον ενώ η αξιοποίησή τους περιορίζεται μόνον από την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδεκτών τεχνολογιών που θα έχουν σαν σκοπό την δέσμευση του δυναμικού τους. 
 
Οι μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι:
 • ο ήλιος - ηλιακή ενέργεια, με υποτομείς τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα, τα παθητικά ηλιακά συστήματα και τη φωτοβολταϊκή μετατροπή,
 • ο άνεμος - αιολική ενέργεια,
 • οι υδατοπτώσεις - υδραυλική ενέργεια, με περιορισμό στα μικρά υδροηλεκτρικά, ισχύος κάτω των 10 ΜW,
 • η γεωθερμία - γεωθερμική ενέργεια: υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας,
 • η βιομάζα: θερμική ή χημική ενέργεια με την παραγωγή βιοκαυσίμων, τη χρήση υπολειμμάτων δασικών εκμεταλλεύσεων και την αξιοποίηση βιομηχανικών αγροτικών (φυτικών και ζωικών) και αστικών αποβλήτων,
 • οι θάλασσες: ενέργεια κυμάτων, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια των ωκεανών από τη διαφορά θερμοκρασίας των νερών στην επιφάνεια και σε 
Τα κύρια πλεονεκτήματα των ΑΠΕ:
 • Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από τους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους οι οποίοι με το πέρασμα του χρόνου εξαντλούνται...
 • Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο.
 • Είναι γεωγραφικά διεσπαρμένες και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος. Έτσι, δίνετε η δυνατότητα να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας τα συστήματα υποδομής ενώ παράλληλα μειώνονται οι απώλειες μεταφοράς ενέργειας.
 • Δίνουν τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης μορφής ενέργειας που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών έως αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή), επιτυγχάνοντας πιο ορθολογική χρησιμοποίηση των ενεργειακών πόρων.
 • Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο επιπλέον δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων.
 • Οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.
 • Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων, οικονομικά και κοινωνικά, περιοχών και πόλο για την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση επενδύσεων που στηρίζονται στη συμβολή των ΑΠΕ (π,χ. καλλιέργειες θερμοκηπίου με γεωθερμική ενέργεια).
 • Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίησή τους είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό.
Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήματα οι ΑΠΕ παρουσιάζουν και ορισμένα χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν την αξιοποίηση και ταχεία ανάπτυξή τους:
 
 • Το διεσπαρμένο δυναμικό τους είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί σε μεγάλα μεγέθη ισχύος ώστε να μεταφερθεί και να αποθηκευθεί.
 • Έχουν χαμηλή πυκνότητα ισχύος και ενέργειας και συνεπώς για μεγάλη παραγωγή απαιτούνται συχνά εκτεταμένες εγκαταστάσεις.
 • Παρουσιάζουν συχνά διακυμάνσεις στη διαθεσιμότητά τους που μπορεί να είναι μεγάλης διάρκειας απαιτώντας την εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών ή γενικά δαπανηρές μεθόδους αποθήκευσης.
 • Η χαμηλή διαθεσιμότητά τους συνήθως οδηγεί σε χαμηλό συντελεστή χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσής τους.
 • Το κόστος επένδυσης ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος σε σύγκριση με τις σημερινές τιμές των συμβατικών καυσίμων παραμένει ακόμη υψηλό.
Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές

Ο αυτοματισμός των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, οι έξυπνες λύσεις που μας διευκολύνουν την ζωή και μας απελευθερώνουν από τις πρόσθετες σκοτούρες, αποτελούν μέρος της ειδικότητας μας. Η χρήση ποιοτικών υλικών από υπεύθυνους και έμπειρους τεχνικούς στις υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι η βάση της κτιριακής υποδομής και κανόνας της εταιρείας μας.
 
Η χρήση και η εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας στις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποτελούν πρόκληση για τους επαγγελματίες, προσφέρουν πρόσθετη ασφάλεια, άνεση και οικονομία, ενώ αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας έναντι των υπολοίπων. Η εταιρεία μας εξειδικευμένη στους εν λόγω τομείς με πλούσια σχετική εμπειρία, προσφέρει έξυπνες και τις κατά περίπτωση ιδανικές λύσεις ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις απαιτήσεις του επαγγελματία.
 
Το μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μας δίνει την δυναμική που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες, όπως και την δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε κάθε σας επιθυμία και ανάγκη για μελέτη, κατασκευή, εφαρμογή και τεχνική υποστήριξη, με την ποιότητα που εσείς θέλετε και πάντα σε ανταγωνιστικές τιμές. 
 
Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση, η μεγάλη επαγγελματική εμπειρία, η συνεργασία με μεγάλους και επώνυμους προμηθευτές σε Ελλάδα και Ευρώπη καθώς και η στενή παρακολούθηση όλων τεχνολογικών εξελίξεων αποτελεί για εσάς εγγύηση για μια αξιόπιστη και κερδοφόρα συνεργασία. 
 
Στόχος μας είναι, σε κάθε έργο, να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα ενώ παράλληλα να ωθείται η υιοθέτηση καινοτομικών λύσεων στον τομέα του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, προς όφελος του πελάτη και πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον.
Δομημένη καλωδίωση

Τι είναι η δομημένη καλωδίωση;
 
Μία εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών (πρίζες , κατανεμητές, κλπ) το οποίο πραγματοποιεί την μετάδοση φωνής και δεδομένων σε ένα κτήριο.
 
Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης είναι "ανοιχτής" αρχιτεκτονικής , χρησιμοποιώντας τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση. 
Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής. Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης μεγαλύτερη. Έτσι με ένα σύστημα καλωδίωσης μπορούμε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των παρακάτω:
 
· Πυρασφάλεια - πυρανίχνευση
· Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης
· Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας
· Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και εξαερισμού
· Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο Η/Υ)
· Μεταφορά φωνής (Τηλέφωνο - τηλεφωνικό κέντρο)
· Μεταφορά εικόνας (Ψηφιακή τηλεόραση)
 
Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη για τις καλωδιώσεις σ ένα νέο κτήριο με αποτέλεσμα να γίνεται εγκατάσταση καλωδίων σε διάφορα στάδια της κατασκευής. Αυτό εκτός του ότι αυξάνει το κόστος μας οδηγεί σε λύσεις που δεν μας εξυπηρετούν απόλυτα.
 
Προβλέποντας κατά την διάρκεια σχεδιασμού μίας οικοδομής το σύστημα καλωδίωσης πετυχαίνουμε οικονομία, απλοποίηση της εγκατάστασης, δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων, χρήση κοινών προδιαγραφών για όλη την καλωδίωση και τον τερματικό εξοπλισμό.
 
Όλα τα υλικά που προορίζονται για δίκτυα δομημένης καλωδίωσης είναι πιστοποιημένα ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε διάφορους ελέγχους και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες
 
· CAT 3 : Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 16 MHz (Για χρήση τηλεφωνικών σημάτων)
 
· CAT5 : Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 100MHz (Για χρήση τηλεφωνικών και σημάτων Η/Υ για δίκτυα 100Mbps)
 
· CAT 5e η CAT 6 : Χρησιμοποιείται για δίκτυα Η/Υ τεχνολογίας Gigabit Ethernet
 
Πυρόσβεση

H εταιρεία μας είναι εξειδικευμένη στη μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας.
 
Η εταιρεία μας φέρει πιστοποίηση διαχείρησης ποιότητας , για τη Μελέτη, Σχεδιασμό, Εγκατάσταση, Συντήρηση Μονίμων Συστημάτων Πυρανίχνευσης & Πυρόσβεσης, για τη Μελέτη & Σχεδιασμό Παθητικής Πυροπροστασίας, για την Εμπορία υλικών, εξαρτημάτων & εξοπλισμού Συστημάτων Πυρανίχνευσης, Πυρόσβεσης & Πυροπροστασίας και για την Συντήρηση & Αναγόμωση Πυροσβεστήρων. 
 
Η εταιρεία μας συνεργάζεται και εισάγει προϊόντα πυρασφαλείας και πυροπροστασίας από διάφορους αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού. Οι μηχανικοί και τεχνικοί της εταιρείας συνεχώς εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, αλλά και για την σωστή λειτουργία και εγκατάσταση όλων των υλικών που εμπορεύεται και εκπροσωπεί στην αγορά.
 
Η εταιρεία μας εξειδικεύεται και δραστηριοποιείται στη μελέτη, σχεδιασμό, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων και ειδών πυροπροστασίας,  ειδικότερα
 • Συστήματα κατάσβεσης νερού, sprinkler, αφρού, σκόνης.
 • Συστήματα κατάσβεσης αερίων, CO2, IG-541, INERGEN, FM-200 (HFC-227ea), Argonite.
 • Συστήματα κατάσβεσης επαγγελματικών μαγειρείων, κατηγορίας F-CLASS.
 • Συστήματα πυρανίχνευσης και ανίχνευσης αερίων, συμβατικά και διευθυνσιοδοτούμενα.
 • Πυράντοχα κουφώματα, Μεταλλικές, Υάλινες, Ξύλινες Πυράντοχες Πόρτες, μονόφυλλες και δίφυλλες, Πυράντοχα Υαλοστάσια και Παράθυρα σταθερά και ανοιγόμενα, Πυράντοχες Συρόμενες πόρτες, Πυροκουρτίνες και Πυράντοχα ρολλά.
 • Πυροφραγμούς και δομικά Πυράντοχα υλικά, Παθητικής Πυροπροστασίας.
 • Φωτιστικά ασφαλείας.
 • Πυροσβεστικά αντλητικά συγκροτήματα και φορητές αντλίες πυρόσβεσης.
 • Πυροσβεστήρες φορητούς και τροχήλατους.
 • Πυροσβεστικό εξοπλισμό.
   
Αέρια καύσιμα

Τα αέρια καύσιμα είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση.
 
Βασικά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα:
 • Aυτονομία, αμεσότητα και ταχύτητα
 • Ασφάλεια στη χρήση, χωρίς οσμές, θορύβους και ρύπους
 • Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισμού με καθαριότητα και οικονομία χώρων
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και του εξοπλισμού, με υψηλότερη απόδοση και μικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς πρόσθετες δαπάνες για την ομαλή λειτουργία του (δεξαμενές, αντλίες, προθερμαντήρες, κ.λπ.)
 • Είναι οικονομικότερο από το πετρέλαιο και είναι αρκετά φθηνότερο από τον ηλεκτρισμό.
Αέρια καύσιμα σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα
 
Ξενοδοχεία και νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, μεγάλα κτίρια γραφείων, χώροι αναψυχής, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, μπορούν τώρα να χρησιμοποιήσουν τα αέρια καύσιμα για θέρμανση των χώρων, παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα καθώς και άλλες εξειδικευμένες εργασίες, εκμεταλλευόμενα τα ασύγκριτα πλεονεκτήματά του και επιτυγχάνοντας μεγάλες οικονομίες κλίμακας και απόλυτη λειτουργικότητα.
 
Ακόμα και μια σειρά επαγγελματιών θα βρουν στα αέρια καύσιμα τη συμφέρουσα λύση στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεών τους. Αρτοποιεία, εστιατόρια, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας, πλυντήρια και στεγνωτήρια, συνεργεία αυτοκινήτων με φούρνους βαφής περιλαμβάνονται στον μακρύ κατάλογο των καταναλωτών των αερίων καυσίμων.
 
Βασικά Πλεονεκτήματα των αερίων καυσίμων στον τριτογενή τομέα:
 • Δυνατότητα εκμετάλλευσης σημερινών αποθηκευτικών χώρων (δεξαμενών).
 • Αισθητική αρτιότητα, αυξημένη καθαριότητα χώρων και συσκευών.
 • Μειωμένη συντήρηση, ορθολογική χρήση ενέργειας, μείωση λειτουργικών δαπανών, οικονομία.
 • Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού, υψηλότερη απόδοση.